Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Renco BV (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Verplichting

Opdrachtnemer zal naar best inzicht, vermogen en eisen van goed vakmanschap uitvoering geven aan overeenkomst.  De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen, in het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 3 – Contractsduur en Uitvoeringstermijn

In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Betaling

Opdrachtgever is verplicht tenzij om alle facturen van Opdrachtnemer binnen acht  (8) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van acht  (8) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd welke gelijk is aan wettelijke rente voor handelstransacties.

Opdrachtgever is in verzuim  tot het moment dat de betaling van het volledige factuurbedrag verhoogd met de wettelijke rente is bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer.

Het nemen van incassomaatregelen zowel binnen- als buitengerechtelijk zullen worden opgestart zulks na verzending van een formele ingebrekestelling aan Opdrachtgever met daarin vermeld een fatale betaaltermijn.

Los van bovenstaande behoud Renco BV zich het recht voor om, in naar haar eigen  inzicht volledige betaling vooraf te eisen alvorens de dienstverlening op te starten.

Artikel 5 – Klachten

Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking / voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

Deze klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 6 – Opzegtermijn

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane misgelopen inkomsten. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte Werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst.

Artikel 8 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken. Storm natuurrampen overstromingen oorlog enz

In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 9 – Geheimhouding

Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Beëindiging

Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard

– Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;

– Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

– Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

– Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

Opdrachtnemer is in de  genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

Artikel 11 – Overdracht en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1-1-2015.

In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.